ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 74-11-13
+375 (152) 72-39-60
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)

ООО "Зет"
г. Гродно, ул. Замковая, 4.
УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
07.11.2017

Закончилась запись на тур "Путешествие в земной рай" на 08-12.12.2017. Вот уже два года прошло с первой поездки по этому маршруту. По мнению туристов, это программа  подтверждает звание "Лучшей туристической программы фирмы "Зет" 2015 года" и некоторые из них по этому маршруту едут уже второй раз.

26.10.2017

Прошёл год как вступил в силу Указ о безвизовом въезде иностранных гражданн территорию старинного города Гродно, большей части Гродненского района и туристско-рекреационного парка «Августовский канал».

19.10.2017

Новые экскурсионные программы на осень-зима 2017 года. 

17.08.2016

С 04.09.2016 года возобновляется движению поездов Гродно-Кузница-Белосток-Кузница-Гродно. 

13.07.2016

Внимание: Акция по цене проезд на маршруту Минск-Гродно, Гродно-Минск.

Калькулятор валют НБРБ

Курсы валют в банках г.Гродно на www.ecopress.by Сколько стоит топливо в Белоруссии Сколько стоит топливо в Белоруссии
Яндекс.Погода


Poradnik dla turystów, którzy przyjeżdżają do Grodna bez wizy. Bezwizowy ruch do Grodna Białoruś

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

1. Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu jej przekroczenia, należy obowiązkowo przejść kontrolę graniczną i celną.

2. Obywatele obcych państw i osoby bez obywatelstwa (dalej – cudzoziemcy) mogą przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś na podstawie niżej wymienionych dokumentów: 

 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) z aktualną wizą. Wiza obowiązuje obywateli państw, z którymi Republika Białoruś posiada reżym wizowy;
 • Dokument dający cudzoziemcu prawo powrotu do państwa, którego jest obywatelem lub na którego terenie mieszka (w wypadku utraty paszportu na terenie Republiki Białoruś).
 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania (indywidualnie lub w grupie) Parku „Kanał Augustowski” bez wizy, pod warunkiem przekroczenia przez niego granicy państwowej Republiki Białoruś ze strony Polski przez przejścia graniczne: Lesnaja [Rudawka], Bruzgi [Kuźnica Białostocka]; ze strony Litwy przez przejścia graniczne: Prywałka [Szwiandubre], Prywałka [Rajgardas].

3. Przy przekroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś cudzoziemiec jest zobowiązany:

 • Okazać ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę oraz dokument uprawniający do zwiedzania (indywidualnie lub w grupie) Parku „Kanał Augustowski”;
 • Okazać polisę ubezpieczenia medycznego;
 • Otrzymać i wypełnić blankiet karty migracyjnej. Przy wyjeździe z RB cudzoziemiec jest zobowiązany oddać w trakcie kontroli na przejściu granicznym po stronie Republiki Białoruś część „B” karty migracyjnej. Wyjątek stanowią obcokrajowcy, mający pobyt tymczasowy lub stały na terenie Republiki Białoruś, o ile innego nie przewidują akty ustawodawcze lub zobowiązania międzynarodowe Republiki Białoruś.
 • Wypełnić deklarację celną i przekazać ją funkcjonariuszowi służby celnej, jeżeli wwożone są:
 1. Środek transportu.
 2. Towary, wartością ponad 1500 EUR lub wagą ponad 50 kg, lub jednostka towaru wagą ponad 35 kg.
 3. Środki płatnicze w gotówce oraz (lub) czeki podróżne, jeżeli ich wartość łącznie przekracza równowartość 10 000 USD.
 4. Napoje alkoholowe (ponad 3 litry) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk).
 5. Instrumenty finansowe: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentów.
 6. Broń i amunicja, ręczne miotacze gazu, paralizatory elektryczne.
 7. Leki, narkotyki, środki odurzające oraz ich prekursory.
 8. Zabytki kultury, druki, książki, gazety, fotografie.
 9. Zwierzęta.
 10. Towary, która są wwożone częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

4. Kierowca pojazdu mechanicznego powinien mieć oryginał polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Republiki Białoruś, stanowiącej dowód, iż posiadacz pojazdu jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) na terenie państwa – członka systemu „Zielona Karta” (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego). Za poruszanie się po terenie Republiki Białoruś samochodem, zarejestrowanym poza jej granicami, bez zawartej umowy ubezpieczenia OC, ważnej na terenie Republiki Białoruś, przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 4 art. 18.20 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB w wysokości 20 stawek bazowych (w dn. 01.01.2016 r. stawka bazowa wynosiła 21 BYN).

5. Przy wjeździe do Republiki Białoruś cudzoziemiec powinien posiadać środki płatnicze w kwocie równowartej nie mniej niż 2 stawkom bazowym RB na każdy dzień pobytu.

6. Obywatel obcego państwa lub osoba bez obywatelstwa w przypadku przebywania na terytorium Republiki Białoruś powyżej 5 dni roboczych, za wyjątkiem niedzieli, świąt państwowych i dni wolnych od pracy, ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie rejestracyjnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Uzyskać rejestrację można w:

 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Wydziale Spraw Wewnętrznych;
 • Hotelu;
 • Sanatorium i organizacji uzdrowiskowej;
 • Placówce agroturystycznej lub ekoturystycznej.

Za nieprzestrzeganie przez cudzoziemców powyższych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 1 art. 23.55 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś (upomnienie lub mandat w wysokości 50 stawek bazowych lub deportacja).

7. Przebywającym na przejściu granicznym zabrania się:

 • Robienie zdjęć i kręcenie wideo;
 • Rozmów za pomocą telefonów komórkowych;
 • Pozostawienie środków płatniczych w dokumentach, które są okazywane do kontroli;
 • Dokonywania czynów, skierowanych na skłonienie funkcjonariuszy państwowych organów kontroli do naruszenia ustalonych przepisów kontroli granicznej i innej, w tym proponować oraz (lub) przekazywać im jakiekolwiek kosztowności materialne, proponować i (lub) udzielać korzyści majątkowe.

8. Na terenie pomiędzy granicą państwową Republiki Białoruś i właściwym przejściem granicznym zabrania się:

 • Postój środków transportu;
 • Wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
 • Dokonywanie załadunku i rozładunku;
 • Pobyt osób fizycznych, niezwiązany z przekroczeniem granicy państwowej RB.

Za nieprzestrzeganie danych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie art. 23.31 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB (upomnienie z deportacją lub bez deportacji lub mandat w wysokości do 50 stawek bazowych).

9. W Republice Białoruś działa system poboru opłat drogowych BelToll. Przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, muszą opłacać kierowcy następujących środków transportowych:

 • Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.;
 • Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t., zarejestrowane poza granicami Związku Celnego.

Od kierowców pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t., zarejestrowanych w krajach Związku Celnego, opłaty nie pobiera się.

Szczegóły na stronie…

10. Pobyt cudzoziemców na terytorium Republiki Białoruś jest regulowany na podstawie następujących dokumentów:

 • Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 23 августа 2016 г. № 318 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан"

 • Regulamin

ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке посещения иностранными гражданами специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“ и прилегающих к нему территорий"

 • Ustawa Republiki Białoruś

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 4 января 2010 г. № 105-З "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

 • Uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 января 2006 г. № 73 "Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

11. Przy zwiedzaniu przez cudzoziemców specjalnego Turystyczno-Rekreacyjnego Parku „Kanał Augustowski” i przylegającego do niego terenu, zabrania się wyjazd poza jego granice.

12. Naruszenie przez cudzoziemca reguł zwiedzania Parku „Kanał Augustowski”, to znaczy opuszczenie terytorium Parku, pobyt w Parku więcej niż 5 dni pociąga za sobą w myśl art. 23.55 cz. 1 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś ostrzeżenie lub nałożenie grzywny w wysokości do pięćdziesięciu stawek bazowych lub deportację. Na dzień 01.02.2017 r. kara pieniężna wynosi do 1150 rubli białoruskich (około 555 EUR). W niektórych przypadkach jest możliwe wpisanie cudzoziemca na listę osób, którym odmawia się wjazdu na teren Republiki Białoruś na termin od 1 roku do 10 lat.

13. Przeczytać bardziej szczegółowo o regułach wjazdu można na stronie „Bezwizowy wjazd. Pytania i odpowiedzi”

karta_bezvizovoy_zony_v_grodno.jpg