ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 74-11-13
+375 (152) 72-39-60
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)

ООО "Зет"
г. Гродно, ул. Замковая, 4.
УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
05.08.2019

Закачивается сезон летнего отдыха 2019 года и уже предложение на отдых 2020 года в польском курортном городе Леба.

02.08.2019
02 августа 2019 года подписан Указ Президента об объединении двух безвизовых зон Бреста и Гродно.
01.07.2019

В Белосток в на регулярных рейсах. Гродно-Белосток-Гродно.

28.06.2019

Уже традиционно, один раз в год, перед Рождеством, RELAX тур "Путешествие в земной рай"
Всего одна поездка, всего 40 мест. Приглашаем всех желающих посетить Буковину Татшанску с проживанием и отдыхом в отеле с комплексом термальных источников 13-17.12.2019 года.

22.12.2017

22 декабря 2017 года подписан Указ о продлении с 01 января 2018 года действия безвизового въезда "GrodnoVisaFree"

Калькулятор валют НБРБ

Курсы валют в банках г.Гродно на www.ecopress.by Сколько стоит топливо в Белоруссии Цена топлива в Белоруссии
Яндекс.Погода

Poradnik dla turystów, którzy przyjeżdżają na Białoruś bez wizy. Bezwizowy ruch na Białoruś

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

Co należy wiedzieć przy wyjeździe na Białoruś bez wizy

1. Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu jej przekroczenia, należy obowiązkowo przejść:

 • kontrolę graniczną;
 • kontrolę celną.

2. Obywatele obcych państw i osoby bez obywatelstwa (dalej – cudzoziemcy) mogą przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś na podstawie niżej wymienionych dokumentów: 

 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) z aktualną wizą. Wiza obowiązuje obywateli państw, z którymi Republika Białoruś posiada reżym wizowy;
 • Dokument dający cudzoziemcu prawo powrotu do państwa, którego jest obywatelem lub na którego terenie mieszka (w wypadku utraty paszportu na terenie Republiki Białoruś).
 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania bez wizy indywidualnie lub w grupie Parku „Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. 

3. Przejścia graniczne do zwiedzania bez wizy Grodna i Parku „Kanał Augustowski”: 

 • Przejścia samochodowe:
  • Bruzgi / Kuźnica Białostocka;
  • Prywałka / Rajgardas;
 • Przejścia sezonowe:
  • Lesnaja / Rudawka] – piesze, wodne;
  • Prywałka / Szwiandubre – wodne;
 • Przejście kolejowe:
  • Grodno / Kuźnica Białostocka;
 • Przejście lotnicze:
  • „Lotnisko Grodno”. 

4. Przejścia graniczne do zwiedzania bez wizy strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”: 

 • Przejścia samochodowe:
  • Brześć / Terespol
  • Domaczewo / Sławatycze
  • Piesczatka / Połowce
 • Przejście uproszczonego ruchu granicznego
  • Piererow / Białowieża.
 • Przejście kolejowe:
  • Brześć / Terespol.
 • Przejście lotnicze:
  • „Lotnisko Brześć”.  

5. Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuję: 

 • Miasto Brześć;
 • Rejon Brzeski;
 • Rejon Żabinkowski obwodu Brzeskiego;
 • Rejon Prużański obwodu Brzeskiego;
 • Rejon Kamieniecki obwodu Brzeskiego;
 • Rejon Świsłocki obwodu Grodzieńskiego. 

6. Park „Kanał Augustowski obejmuję: 

 • Miasto Grodno;
 • Rejon Grodzieński (w całości).

7. Przy przekroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś cudzoziemiec jest zobowiązany:

 • Okazać ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument uprawniający do zwiedzania indywidualnie lub w grupie Parku „Kanał Augustowski” lub strefy rekreacyjno-turystycznej „Brześć”;
 • Okazać polisę ubezpieczenia lekarskiego;
 • Otrzymać i wypełnić blankiet karty migracyjnej. Przy wyjeździe z RB cudzoziemiec jest zobowiązany oddać w trakcie kontroli na przejściu granicznym po stronie Republiki Białoruś część „B” karty migracyjnej. Wyjątek stanowią obcokrajowcy, mający pobyt tymczasowy lub stały na terenie Republiki Białoruś, o ile innego nie przewidują akty ustawodawcze lub zobowiązania międzynarodowe Republiki Białoruś. W wypadku utraty karty migracyjnej cudzoziemiec podlega ukaraniu grzywną.
 • Wypełnić deklarację celną i przekazać ją funkcjonariuszowi służby celnej, jeżeli wwożone są:
  • Środek transportu.
  • Towary, wartością ponad 1500 EUR lub wagą ponad 50 kg, lub jednostka towaru wagą ponad 35 kg.
  • Środki płatnicze w gotówce oraz (lub) czeki podróżne, jeżeli ich wartość łącznie przekracza równowartość 10 000 USD.
  • Napoje alkoholowe (ponad 3 litry) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk).
  • Instrumenty finansowe: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentów.
  • Broń i amunicja, ręczne miotacze gazu, paralizatory elektryczne.
  • Leki, narkotyki, środki odurzające oraz ich prekursory.
  • Zabytki kultury, druki, książki, gazety, fotografie.
  • Zwierzęta.
  • Towary, która są wwożone częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

8. Kierowca pojazdu mechanicznego powinien mieć oryginał polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Republiki Białoruś, stanowiącej dowód, iż posiadacz pojazdu jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) na terenie państwa – członka systemu „Zielona Karta” (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego). Za poruszanie się po terenie Republiki Białoruś samochodem, zarejestrowanym poza jej granicami, bez zawartej umowy ubezpieczenia OC, ważnej na terenie Republiki Białoruś, przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 4 art. 18.20 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB w wysokości 20 stawek bazowych (w dn. 01.01.2018 r. stawka bazowa wynosiła 24,5 BYN).

9. Przy wjeździe do Republiki Białoruś cudzoziemiec powinien posiadać środki płatnicze w kwocie równowartej nie mniej niż 2 stawkom bazowym RB na każdy dzień pobytu (od dn. 1.01.2018 r. – 22 EUR).

10. Obywatel obcego państwa lub osoba bez obywatelstwa w przypadku przebywania na terytorium Republiki Białoruś powyżej 5 dni roboczych, za wyjątkiem niedzieli, świąt państwowych i dni wolnych od pracy, ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie rejestracyjnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Obowiązek rejestracji pobytu nie dotyczy obywateli: Litwy, Łotwy i Estonii. Uzyskać rejestrację można w:

 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Wydziale Spraw Wewnętrznych;
 • Hotelu;
 • Sanatorium i organizacji uzdrowiskowej;
 • Placówce agroturystycznej lub ekoturystycznej.

Za nieprzestrzeganie przez cudzoziemców powyższych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 1 art. 23.55 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś (upomnienie lub mandat w wysokości 50 stawek bazowych lub deportacja).

11. Przebywającym na przejściu granicznym zabrania się:

 • Robienie zdjęć i kręcenie wideo;
 • Rozmów za pomocą telefonów komórkowych;
 • Pozostawienie środków płatniczych w dokumentach, które są okazywane do kontroli;
 • Dokonywania czynów, skierowanych na skłonienie funkcjonariuszy państwowych organów kontroli do naruszenia ustalonych przepisów kontroli granicznej i innej, w tym proponować oraz (lub) przekazywać im jakiekolwiek kosztowności materialne, proponować i (lub) udzielać korzyści majątkowe.

12. Na terenie pomiędzy granicą państwową Republiki Białoruś i właściwym przejściem granicznym zabrania się:

 • Postój środków transportu;
 • Wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
 • Dokonywanie załadunku i rozładunku;
 • Pobyt osób fizycznych, niezwiązany z przekroczeniem granicy państwowej RB.

Za nieprzestrzeganie danych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie art. 23.31 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB (upomnienie z deportacją lub bez deportacji lub mandat w wysokości do 50 stawek bazowych).

13. W Republice Białoruś działa system poboru opłat drogowych BelToll. Przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, muszą opłacać kierowcy środków  transportowych.

Od kierowców pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t., zarejestrowanych w krajach Związku Celnego, opłaty nie pobiera się.

Szczegóły na stronie…

14. Pobyt cudzoziemców na terytorium Republiki Białoruś jest regulowany na podstawie następujących dokumentów:

 • Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26.12.2017 г. № 462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан"

 • Regulamin

ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке посещения иностранными гражданами специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“ и прилегающих к нему территорий"

 • Ustawa Republiki Białoruś

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 4 января 2010 г. № 105-З "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

 • Uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 января 2006 г. № 73 "Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

15. Przy zwiedzaniu przez cudzoziemców specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” oraz terenów przylegających, a także strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” granicę strefy ruchu bezwizowego oznaczają specjalne znaki. Poruszanie się poza tymi znakami jest zabronione.

16. Naruszenie przez cudzoziemca reguł zwiedzania Parku „Kanał Augustowski”, to znaczy opuszczenie terytorium Parku, pobyt w Parku więcej niż 5 dni pociąga za sobą w myśl art. 23.55 cz. 1 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś ostrzeżenie lub nałożenie grzywny w wysokości do pięćdziesięciu stawek bazowych lub deportację.

Na dzień 01.01.2018 r. kara pieniężna wynosi do 1225 rubli białoruskich (około 530 EUR). W niektórych przypadkach jest możliwe wpisanie cudzoziemca na listę osób, którym odmawia się wjazdu na teren Republiki Białoruś na termin od 1 roku do 10 lat.

17. W wypadku pobytu w strefie ruchu bezwizowego ponad 10 dni, należy zwrócić się do Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji. Przez funkcjonariuszy służby migracyjnej zostanie sporządzony Protokół o wykroczeniu i wymierzona kara administracyjna zależnie od przyczyn wykroczenia (od pouczenia do mandatu w wysokości 50 stawek bazowych). Po rozpatrzeniu protokółu należy przez bank uiścić grzywnę, nałożoną mandatem karnym, oraz opłatę za wystawienie WIZY WYJAZDOWEJ (2 stawki bazowe, od dn. 1.01.2018 około 22 EUR). Na podstawie pokwitowania z banku funkcjonariusze służby migracyjnej wystawią wizę, uprawniająca do wyjazdu z terenu Republiki Białoruś.  

Informacja:  

 • Wydziały ds. migracji w Grodnie:
  • Wydział ds. OiM OSW administracji Leninowskiego rejonu Grodno, 230005, Grodno, ul. Dubko, 5. Telefony  (+375-152)-79-68-82, 79-68-88. Adres poczty elektronicznej Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji USW Obwodu Grodzieńskiego: ugimgrodno@tut.by 
  • Wydział ds. OiM OSW administracji Oktiabrskiego rejonu Grodno, 230005, Grodno, ul. Gaja, 4. Telefony (+375-152) 79-78-28, 79-76-77
  • Wydział ds. OiM Grodzieńskiego rejonowego OSW 230003, Grodno, ul.Oziorskoje Szosse, 26«А». Telefony (+375-152) 79-77-85, 79-77-80 
 • Godziny pracy:

  • Wtorek: 08.00 - 13.00, 14.00- 17.00
  • Środa: 11.00-15.00, 16.00-20.00
  • Czwartek: 08.00 - 13.00
  • Piątek : 8.00 - 13.00, 14.00- 17.00
  • Sobota: 8.00 - 13.00
    
 • Informacjęodnośnie adresów, telefonów i  rozkładu pracy urzędów do spraw obywatelstwa i migracji obwodu Brzeskiego można znaleźć na stronie... 

18. Przeczytać bardziej szczegółowo o regułach wjazdu można na stronie „Bezwizowy wjazd. Pytania i odpowiedzi”