ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 74-11-13
+375 (152) 72-39-60
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)

ООО "Зет"
г. Гродно, ул. Замковая, 4.
УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
07.11.2017

Закончилась запись на тур "Путешествие в земной рай" на 08-12.12.2017. Вот уже два года прошло с первой поездки по этому маршруту. По мнению туристов, это программа  подтверждает звание "Лучшей туристической программы фирмы "Зет" 2015 года" и некоторые из них по этому маршруту едут уже второй раз.

26.10.2017

Прошёл год как вступил в силу Указ о безвизовом въезде иностранных гражданн территорию старинного города Гродно, большей части Гродненского района и туристско-рекреационного парка «Августовский канал».

19.10.2017

Новые экскурсионные программы на осень-зима 2017 года. 

17.08.2016

С 04.09.2016 года возобновляется движению поездов Гродно-Кузница-Белосток-Кузница-Гродно. 

13.07.2016

Внимание: Акция по цене проезд на маршруту Минск-Гродно, Гродно-Минск.

Калькулятор валют НБРБ

Курсы валют в банках г.Гродно на www.ecopress.by Сколько стоит топливо в Белоруссии Сколько стоит топливо в Белоруссии
Яндекс.Погода


Bezwizowy wjazd do Grodna. Pytania i odpowiedzi

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

Pytanie: Co to jest bezwizowy wjazd do Grodna?

Odpowiedź: Jest to dokument ustalonej formy, umożliwiający zwiedzanie Parku Rekreacyjno- Turystycznego „Kanał Augustowski”. Gwarantuje turyście wjazd na ten teren i otrzymanie wcześniej zamówionych usług turystycznych.

Pytanie: Kto wystawia ten dokument?

Odpowiedź: Firma turystyczna.

Pytanie: Czy powyższe pozwolenie na wjazd jest płatne?

Odpowiedź: Należy opłacić koszta usług turystycznych, zawierające też koszt załatwienia bezwizowego wjazdu. Cenę tych usług każda firma turystyczna określa samodzielnie.

Pytanie: Co jest potrzebne do załatwienia danego dokumentu?

Odpowiedź: Należy złożyć wniosek w firmie turystycznej, wskazując własne dane osobowe, zamówić potrzebne usługi turystyczne i opłacić te usługi. Następnie firma turystyczna kieruje do Straży Granicznej odpowiednią informację, a do zamawiającego wjazd – dokument do okazania na przejściu granicznym. Taki wniosek można złożyć na przykład w naszej firmie na stronach: w języku rosyjskim lub w języku polskim.

Pytanie: Jak długo trwa załatwienie wjazdu bezwizowego do zwiedzania Grodna i Parku „Kanał Augustowski”?

Odpowiedź: Po załatwieniu z klientem wszystkich formalności, związanych z organizacją wjazdu, firma turystyczna przekazuje Straży Granicznej dane dotyczące wjeżdżających turystów. Dokonuje tego 4 razy na dzień, o: 9.00; 12.00; 15.00; 17.00. Turysta może wjeżdżać na przejście graniczne przez 24 godz. po otrzymaniu przez Straż Graniczną jego danych osobowych.

Pytanie: Czy turysta musi czekać na odpowiedni dokument od firmy turystycznej czy może od razu jechać na przejście graniczne?

Odpowiedź: Dokument musi być otrzymany pocztą elektroniczną i wydrukowany na papierze. Jego należy okazać przed funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Pytanie: Czy trzeba zachować dokument – zezwolenie od firmy turystycznej przy powrocie z Białorusi?

Odpowiedź: Obowiązkowo. W wypadku utraty dokumentu można wydrukować go ponownie lub zwrócić się do firmy turystycznej, która go wystawiła.

Pytanie: Czy turysta musi obowiązkowo zwiedzić Park Turystyczno-Rekreacyjny „Kanał Augustowski”?

Odpowiedź: Nie musi. To należy do decyzji turysty.

Pytanie: Obywatele jakich krajów mogą wjeżdżać bez wizy?

Odpowiedź: Obywatele krajów z normalną sytuacją migracyjną. Za takie uważane są ponad 50 krajów, w tym wszystkie kraje Europy Zachodniej. 

Pytanie: Czy posiadanie dokumentu, dającego prawo odwiedzić Grodno i Park „Kanał Augustowski”, stanowi 100% gwarancję wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Podobnie, jak przy wjeździe do krajów strefy Schengen, ostateczna decyzja o wjeździe takiej czy innej osoby na Białoruś należy do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Decyzja ta nie zależy czy turysta wjeżdża na podstawie wizy, czy na podstawie „Dokumentu ustalonego wzoru, dającego prawo do bezwizowego wjazdu na teren Parku Turystyczno-Rekreacyjnego Kanał Augustowski”. 

Pytanie: Czy jest określony minimalny okres ważności paszportu przy załatwieniu bezwizowego wjazdu do Grodna?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 30 Ustawy Republiki Białoruś nr 105-3 z dn. 4.01.2010 r. „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium Republiki Białoruś” paszport musi być ważny nie mniej niż 90 dni przed przewidywanym wyjazdem cudzoziemca z Republiki Białoruś.

Pytanie: Jakie jeszcze przyczyny mogą spowodować zastosowanie wobec cudzoziemca zakazu wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Wobec cudzoziemca może być zastosowany zakaz wjazdu do Republiki Białoruś, jeżeli:

  • Cudzoziemiec naruszył na przejściu granicznym zasady przekroczenia granicy państwowej RB lub przepisy celne. Zakaz obowiązuje do usunięcia naruszenia.
  • Cudzoziemiec jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Republice Białoruś lub innym państwie za popełnienie przestępstwa, jeżeli Kodeks Karny Republiki Białoruś kwalifikuje popełniony przez cudzoziemca czyn, jako przestępstwo i jeżeli kara nie została odbyta lub anulowana.
  • Cudzoziemiec podczas pobytu w Republice Białoruś został skazany w trybie administracyjnym na karę grzywny i nie uiścił jej w terminie, określonym ustawowo w Republice Białoruś.
  • Cudzoziemiec nie jest w stanie okazać środki płatnicze, niezbędne do pokrycia kosztów jego pobytu w Republice Białoruś oraz wyjazdu z jej terenu lub nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania w trybie i kwocie ustalonej przez Radę Ministrów RB.
  • Pobyt cudzoziemca w Republice Białoruś jest sprzeczny z interesem bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś, zagraża porządku publicznemu, zdrowiu, moralności, prawom i wolności obywateli Republiki Białorusi i innych osób.
  • Cudzoziemiec znajduje się na liście osób, których wjazd do Republiki Białoruś jest zakazany lub niepożądany.

Pełną listę ograniczeń, dotyczących wjazdu można znaleźć w art. 30 Ustawy RB nr 105-3 .

Pytanie: W jakim celu można wjechać bez wizy?

Odpowiedź: Dokument daje prawo wjechać w celu turystycznym. Jeśli jedzie się w innym celu, to należy otrzymać wizę. Wyjątek może stanowić kierowca autokaru, który przewozi turystów, wjeżdżających bez wizy do zwiedzania Parku Turystyczno-Rekreacyjnego „Kanał Augustowski”. Wykonuje on swoje obowiązki służbowe, ale w tym wypadku wizy nie potrzebuje.

Pytanie: Jeżeli cel wjazdu – to turystyka, czy obowiązkowo zamawiać usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wjazd jest uważany za turystyczny, jeżeli zamówione są co najmniej dwie usługi turystyczne.

Pytanie: Jeśli wjeżdżający ma w Grodnie znajomych i nie potrzebuje wyżywienia i zamieszkania, czy obowiązkowo zamawiać usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wjeżdżający bez wizy musi zamówić w firmie co najmniej dwie usługi turystyczne. Jeśli jedzie do znajomych i usług nie potrzebuje, to powinien załatwić wizę na podstawie zaproszenia.

Pytanie: Jakie to mogą być usługi?

Odpowiedź: Różne, od zwiedzania muzeów do załatwienia noclegów i wyżywienia.

Pytanie: Proszę uściślić, czy konieczna jest rezerwacja noclegów przez biuro turystyczne, czy też można zarezerwować noclegi samodzielnie, na przykład przez booking.com? 

Odpowiedź: Nie ma konieczności. Noclegi można rezerwować samodzielnie. Jedynie należy zarezerwować w biurze turystycznym minimum dwie inne usługi turystyczne. Jakie to będą usługi – turysta ustala z biurem turystycznym.

Pytanie: Na ile dni można przyjechać?

Odpowiedź: Do pięciu dni, ale można i na jeden dzień bez noclegu.

Pytanie: Jeżeli dokument pozwala wjechać na 5 dni, czy można wjechać na podstawie tego dokumentu dwa razy?

Odpowiedź: Nie. Na podstawie jednego dokumentu można wjechać tylko jeden raz.

Pytanie: Czy można dostać od razu kilka takich dokumentów na przyjazd do Grodna i ile czasu można przebywać na Białorusi?

Odpowiedź: Nie ma specjalnych reguł zabraniających lub ograniczających ilość dokumentów na bezwizowy wjazd do Grodna w celu turystycznym. Przy każdej wizycie jednak termin pobytu nie powinien przekraczać 5 dni. Istnieje Regulamin, który określa, że obcokrajowiec może przebywać na terenie Białorusi do 90 dni w ciągu roku bez otrzymania pozwolenia na pobyt tymczasowy.

Pytanie: Co można zwiedzić bez wizy?

Odpowiedź: Przy wjeździe bez wizy można zwiedzić teren Grodna, a także teren gmin (rad wiejskich): Sopoćkińie, Hoża, Odelsk, Kopciowka, Podłabienie.

Pytanie: Czy na drogach jest zaznaczona strefa pobytu bezwizowego?

Odpowiedź: Przy wyjeździe ze strefy pobytu bezwizowego są zainstalowane specjalne znaki, informujące o końcu strefy pobytu bezwizowego. Wyjeżdżać poza strefę pobytu bezwizowego nie wolno.

Pytanie: Przez jakie przejścia graniczne można wjechać bez wizy?

Odpowiedź: Z Polski przez: „Lesnaja” / „Rudawka”; „Bruzgi” / „Kuźnica Białostocka”; z Litwy: „Prywałka” / „Szwandubre”; „Prywałka” /  „Rajgardas”.

Pytanie: Kiedy są czynne te przejścia graniczne?

Odpowiedź: Przejścia wodne „Lesnaja” / „Rudawka” i „Prywałka” / „Szwandubre” są czynne od 1 maja do 30 września. Przejścia samochodowe „Bruzgi” / „Kuźnica Białostocka” i „Prywałka” /  „Rajgardas” są czynne całodobowo i codziennie.

Pytanie: Czy można wjechać przez przejście z Polski, a powrócić przez przejście do Litwy i odwrotnie?

Odpowiedź: Tak. Można wjechać do Grodna i wyjechać w ten sposób.

Pytanie: Czy należy wjeżdżać tylko przez określone przejście graniczne?

Odpowiedź: Nie. Można wjechać i wyjechać przez każde w wyżej wymienionych przejść.

Pytanie: Czy można wjechać bez wizy do Grodna pociągiem?

Odpowiedź: Nie. W obecnym Ukazie nie jest przewidziana możliwość wjazdu bez wizy przez przejście kolejowe.

Czy z Warszawy, Białegostoku czy Wilna można jechać każdym autobusem?

Odpowiedź: Niestety nie. Kupując bilet należy uważać na trasę przejazdu. Część autobusów z Polski do Grodna jedzie przez punkt kontroli granicznej „Brzostowica” [„Bobrowniki”-PL], natomiast z Wilna do Grodna - przez punkt kontroli granicznej „Bieniakonie” [Šalčininkai-LT]. Jechać do Grodna bez wizy przez te przejścia graniczne nie wolno.

Pytanie: Czy trzeba wypełniać kartę migracyjną?

Odpowiedź: Obowiązkowo. Przy wyjeździe druga połowa tej karty zabiera się przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Za utratę karty grozi mandat.

Pytanie: Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, który przekracza granicę z Białorusią, musi być obecny właściciel tegoż samochodu? Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, podróżującym po terenie Republiki Białoruś, jest konieczna obecność jego właściciela? Czy dopuszcza się podróżowanie pojazdem na mocy notarialnego upoważnienia?

Odpowiedź: Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś i podróżowaniu po jej terenie samochodem obecność właściciela pojazdu nie jest konieczna. Nie potrzebne jest także notarialne upoważnienie wypisane przez formalnego właściciela pojazdu. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że służba celna ma prawo zatrzymać wjeżdżające auto do kontroli w celu ustalenia czy nie znajduje się ono w bazie kradzionych. Z reguły największe zainteresowanie wywołują drogie i nowe pojazdy, wjeżdżające bez właściciela lub auta, których właściciel niedawno zmienił się.

Pytanie: Czy należy przejść rejestrację w służbie migracyjnej?

Odpowiedź: Nie. Przy wjeździe na Białoruś na termin do 5 dni rejestracja nie jest potrzebna.

Pytanie: Ile pieniędzy musi mieć obcokrajowiec na każdy dzień pobytu na Białorusi?

Odpowiedź: W myśl „Regulaminu pobytu obywateli obcych państw i osób bez obywatelstwa na terenie Republiki Białoruś” obcokrajowiec musi posiadać sumę,  ekwiwalentną 2 stawkom bazowym (na dzień 01.11.2016 ta suma wynosi około 21 EUR).

Pytanie: Co jeszcze musi posiadać obcokrajowiec poza paszportem i dokumentem pozwalającym na bezwizowe zwiedzanie Grodna i Parku „Kanał Augustowski”?

Odpowiedź: Każdy wjeżdżający musi mieć ubezpieczenie medyczne, które należy przed wjazdem otrzymać w firmie ubezpieczeniowej. Bardziej szczegółowo można o tym dowiedzieć się na stronie… Przy wjeździe autem należy mieć ważną Zieloną Kartę.

Pytanie: Czy na Białorusi drogi są płatne?

Odpowiedź: Niektóre drogi na Białorusi są płatne i opłaca się je poprzez BelToll. Przy wjeździe jednak bez wizy droga od przejścia granicznego przez wieś Korobczyce do Grodna jest bezpłatna.

Uwaga! Odcinek drogi M-6 od wsi Strubka do wsi Kopciówka jest płatny, ale on nie wchodzi w strefę pobytu bezwizowego!!!

Pytanie: Po jakiej drodze można przyjechać do Grodna bez wizy samochodem?

Odpowiedź: Ze strony Litwy drogą P-42: KPP „Prywałka” – Kryniczne – Hoża – Zaryca – Grodno. Ze strony Polski: KPP „Bruzgi” – zjazd z trasy M-6 – Bruzgi – Korobczyce – Grodno. 

Pytanie: Czy można zabrać ze sobą psa? 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białoruś, zwierzęta domowe, w tym przeznaczone do polowania, sportu i turystyki, mogą być czasowo przywiezione na terytorium Unii Celnej przez osoby fizyczne z obcych krajów na okres czasowego pobytu bez uiszczania opłat celnych i podatków. Przywóz psów i kotów na terytorium Republiki Białoruś jest dopuszczony do użytku prywatnego w ilości nie więcej dwóch sztuk. 

Osoba fizyczna przewożąca swoje zwierzę podlegające kontroli weterynaryjnej, a zatem też odprawie celnej, ma kierować się przez "czerwony" korytarz, (jeśli istnieje układ techniczny podwójnego korytarza) oraz wypełnić 2 egzemplarze deklaracji celnej obowiązującej pasażerów. Jeden egzemplarz deklaracji pozostaje w gestii służby celnej, a drugi - w rękach pasażera. 

Wprowadzenie zwierząt na teren Białorusi jest dozwolony tylko pod warunkiem okazania odpowiednich certyfikatów weterynaryjnych i sanitarnych. Przede wszystkim, zaświadczenia o badaniu weterynaryjnym, poświadczonym przez miejscowy zakład weterynarii nie dłużej niż 5 dni przed wyjazdem. Ponadto należy okazać dokumenty, które potwierdzają, że zwierzę otrzymało wszystkie szczepienia potrzebne do podróży za granicą. Listę szczepień należy uzyskać w miejscowych klinikach weterynaryjnych. Szczepienia muszą być wykonane nie później niż 2 tygodnie przed wyjazdem.

Pytanie: Czy termin działania Ukazu jest ograniczony?

Odpowiedź: Ukaz Prezydenta działa do 31 grudnia 2017 r. i to oznacza, że przyjazd jest możliwy w danym okresie. 

Dodatkowa informacja umieszczona jest na stronie… 
W wypadku powstania pytań, prosimy pisać na nasz adres elektroniczny…