ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 55-33-33
+375 (152) 555-755
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)


ООО "Зет" г. Гродно
ул. Калючинская, 21-208

УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
27.05.2024

Выезды с 08 июня каждые 10 дней!

07.05.2024

Начат прием заявок и документов на поездку в Венгрию на термальные источники Хайдусобосло с возможностью открытия визы!

02.05.2024
Открытие визы при поездке в Польшу!
01.05.2024
Поездка на отдых на польскую Балтику с открытием визы Шенген. 
29.01.2024
Имеются свободные места на поездку в Венгрию на термальный курорт Хайдусобосло!

Poradnik dla turystów, którzy przyjeżdżają na Białoruś bez wizy. Bezwizowy ruch na Białoruś

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

Co należy wiedzieć przy wyjeździe na Białoruś bez wizy

1. Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu jej przekroczenia, należy obowiązkowo przejść:

 • kontrolę graniczną;
 • kontrolę celną.

2. Obywatele obcych państw i osoby bez obywatelstwa (dalej – cudzoziemcy) mogą przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś na podstawie niżej wymienionych dokumentów: 

 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) z aktualną wizą. Wiza obowiązuje obywateli państw, z którymi Republika Białoruś posiada reżym wizowy;
 • Dokument dający cudzoziemcu prawo powrotu do państwa, którego jest obywatelem lub na którego terenie mieszka (w wypadku utraty paszportu na terenie Republiki Białoruś).
 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania bez wizy indywidualnie lub w grupie strefy ruchu bezwizowego „Brześć - Grodno”. 

3. Przejścia graniczne do zwiedzania bez wizy strefy ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno”: 

 • Drogowe punkty kontroli granicznej:
  • Bruzgi / Kuźnica Białostocka (Polska);
  • Priwałka / Rajgardas (Litwa);
  • Brzostowica / Bobrowniki (Polska);
  • Bieniakonie / Salcininkai (Litwa);
  • Brześć / Terespol (Polska);
  • Domaczewo / Słowatycze (Polska);
  • Pesczatka / Połowce (Polska).
 • Uproszczone punkty kontroli granicznej:
  • Lesnaja / Rudawka (Polska) - sezonowy, dla pieszych, wodny;
  • Priwałka / Švendubrė (Литва) - sezonowy, wodny;
  • Pererów / Białowież (Polska) – czynny przez cały rok, dla pieszych.
 • Kolejowe punkty kontroli granicznej:
  • Brześć / Terespol (Polska);
  • Grodno / Kuźnica Białostocka (Polska);
 • Punkty kontroli granicznej na lotnisku:
  • port lotniczy "Brześć";
  • port lotniczy "Grodno".  

4. Strefa ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno” dostępna dla turystów indywidualnych: 

Grodzieński obwód:

 • Miasto Grodno;
 • Grodzieński rejon;
 • Brzostowicki rejon;
 • Wołkowyski rejon;
 • Świsłocki rejon;
 • Szczuczyński rejon;
 • Lidzki rejon;
 • Woronowski rejon.

Brzeski obwód:

 • Miasto Brześć;
 • Brzeski rejon;
 • Żabinkowski rejon;
 • Pużański rejon; 
 • Kamieniecki rejon.

5. Strefa ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno” dostępna dla turystów podróżujących w ramach zorganizowanej grupy trasą turystyczną:

 • Cały teren Grodzieńskiego obwodu;
 • Cały teren Brzeskiego obwodu.

6. Turysta może przebywać w strefie ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno” do 15 dni, ale nie dłużej niż w terminie, odnotowanym w Dokumencie, zezwalającym na wjazd do strefy bezwizowej. Powyższy Dokument wystawiają biura podróży.

7. Przy przekroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś cudzoziemiec jest zobowiązany:

 • Okazać ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument uprawniający do odwiedzania indywidualnie lub w grupie strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”;
 • Okazać polisę ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Wypełnić deklarację celną i przekazać ją funkcjonariuszowi służby celnej, jeżeli wwożone są:
  • Środek transportu;
  • Towary, wartością ponad 500 EUR lub wagą ponad 25 kg;
  • Środki płatnicze w gotówce oraz (lub) czeki podróżne, jeżeli ich wartość łącznie przekracza równowartość 10 000 USD.
  • Napoje alkoholowe (ponad 3 litry, jeżeli się podróżuje rzadziej niż 1 raz na 7 dni, ponad 1 liter, jeżeli się podróżuje częściej niż 1 raz na 7 dni) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk, jeżeli się podróżuje rzadziej niż 1 raz na 7 dni, ponad 40 sztuk, jeżeli się podróżuje częściej niż 1 raz na 7 dni).
  • Instrumenty finansowe: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentów.
  • Broń i amunicja, ręczne miotacze gazu, paralizatory elektryczne.
  • Leki, narkotyki, środki odurzające oraz ich prekursory.
  • Zabytki kultury, druki.
  • Zwierzęta.
  • Towary, która są wwożone częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

8. Kierowca pojazdu mechanicznego powinien mieć oryginał polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Republiki Białoruś, stanowiącej dowód, iż posiadacz pojazdu jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) na terenie państwa – członka systemu „Zielona Karta” (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego). Za poruszanie się po terenie Republiki Białoruś samochodem, zarejestrowanym poza jej granicami, bez zawartej umowy ubezpieczenia OC, ważnej na terenie Republiki Białoruś, przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 4 art. 18.20 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB w wysokości 20 stawek bazowych (w dn. 01.01.2018 r. stawka bazowa wynosiła 25,5 BYN).

9. Przy wjeździe do Republiki Białoruś cudzoziemiec powinien posiadać środki płatnicze w kwocie równowartej nie mniej niż 2 stawkom bazowym RB na każdy dzień pobytu (od dn. 1.01.2019 r. – 23 EUR).

10. Obywatel obcego państwa lub osoba bez obywatelstwa w przypadku pobytu na terytorium Republiki Białoruś w terminie powyżej 10 dni ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie rejestracyjnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Obywateli Litwy, Łotwy i Estonii rejestracja obowiązuje przy pobycie na terytorium RB w terminie powyżej 30 dni. Uzyskać rejestrację można w:

 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Wydziale Spraw Wewnętrznych;
 • Hotelu;
 • Sanatorium i organizacji uzdrowiskowej;
 • Placówce agroturystycznej lub ekoturystycznej.

Za nieprzestrzeganie przez cudzoziemców powyższych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie cz. 1 art. 23.55 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś (upomnienie lub mandat w wysokości 50 stawek bazowych lub deportacja).

11. Przebywającym na przejściu granicznym zabrania się:

 • Robienie zdjęć i kręcenie wideo;
 • Rozmów za pomocą telefonów komórkowych;
 • Pozostawienie środków płatniczych w dokumentach, które są okazywane do kontroli;
 • Dokonywania czynów, skierowanych na skłonienie funkcjonariuszy państwowych organów kontroli do naruszenia ustalonych przepisów kontroli granicznej i innej, w tym proponować oraz (lub) przekazywać im jakiekolwiek kosztowności materialne, proponować i (lub) udzielać korzyści majątkowe.

12. Na terenie pomiędzy granicą państwową Republiki Białoruś i właściwym przejściem granicznym zabrania się:

 • Postój środków transportu;
 • Wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
 • Robienie zdjęć i kręcenie wideo;
 • Dokonywanie załadunku i rozładunku;
 • Pobyt osób fizycznych, niezwiązany z przekroczeniem granicy państwowej RB.

Za nieprzestrzeganie danych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna na podstawie art. 23.31 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RB (upomnienie z deportacją lub bez deportacji lub mandat w wysokości do 50 stawek bazowych).

13. W Republice Białoruś działa system poboru opłat drogowych BelToll. Przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, muszą opłacać kierowcy środków  transportowych.

Od kierowców pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t., zarejestrowanych w krajach Związku Celnego, opłaty nie pobiera się.

Szczegóły na stronie…

14. Pobyt cudzoziemców na terytorium Republiki Białoruś jest regulowany na podstawie następujących dokumentów:

 • Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 07 августа 2019 г. № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан"

 • Regulamin

ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке посещения гражданами безвизовой территории "Брест - Гродно", а также территорий Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории

 • Ustawa Republiki Białoruś

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 4 января 2010 г. № 105-З "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

 • Uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 января 2006 г. № 73  "Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь"

15. Przy odwiedzaniu przez cudzoziemców strefy ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno” poruszanie się poza jej granicami jest zabronione.

16. Naruszenie przez cudzoziemca reguł pobytu w strefie ruchu bezwizowego, to znaczy opuszczenie danego terytorium, pobyt na danym terytorium dłużej niż w terminie podanym w Dokumencie zezwalającym na wjazd, pociąga za sobą w myśl art. 23.55 cz. 1 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś ostrzeżenie lub nałożenie grzywny w wysokości do pięćdziesięciu stawek bazowych lub deportację.

Na dzień 01.01.2019 r. kara pieniężna wynosi do 1275 rubli białoruskich (około 565 EUR). W niektórych przypadkach jest możliwe wpisanie cudzoziemca na listę osób, którym odmawia się wjazdu na teren Republiki Białoruś na termin od 1 roku do 10 lat.

Uwaga! Dokument zezwala na przyjazd bez wizy w celu turystycznym. Naruszenie celu przyjazdu pociąga za sobą nałożenie grzywny lub zakaz wjazdu do Republiki Białoruś. Ostateczną decyzję o wjeździe na terytorium Republiki Białoruś podejmują funkcjonariusze Straży Granicznej.

17. W wypadku wymuszonego pobytu w strefie ruchu bezwizowego ponad 15 dni, należy zwrócić się do Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji w celu otrzymania wizy wyjazdowej. Przez funkcjonariuszy służby migracyjnej zostanie sporządzony Protokół o wykroczeniu i wymierzona kara administracyjna zależnie od przyczyn wykroczenia (od pouczenia do mandatu w wysokości 50 stawek bazowych). Po rozpatrzeniu protokółu należy przez bank uiścić grzywnę, nałożoną mandatem karnym, oraz opłatę za wystawienie WIZY WYJAZDOWEJ (2 stawki bazowe, od dn. 1.01.2019 około 23 EUR). Na podstawie pokwitowania z banku funkcjonariusze służby migracyjnej wystawią wizę, uprawniająca do wyjazdu z terenu Republiki Białoruś.  

Informacja:  

 • Wydziały ds. migracji w Grodnie:
  • Wydział ds. OiM OSW administracji Leninowskiego rejonu Grodno, 230005, Grodno, ul. Dubko, 5. Telefony  (+375-152)-79-68-82, 79-68-88. Adres poczty elektronicznej Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji USW Obwodu Grodzieńskiego: ugimgrodno@tut.by 
  • Wydział ds. OiM OSW administracji Oktiabrskiego rejonu Grodno, 230005, Grodno, ul. Gaja, 4. Telefony (+375-152) 79-78-28, 79-76-77
  • Wydział ds. OiM Grodzieńskiego rejonowego OSW 230003, Grodno, ul.Oziorskoje Szosse, 26 «А». Telefony (+375-152) 79-77-85, 79-77-80 
 • Godziny pracy:
  • Wtorek: 08.00 - 13.00, 14.00- 17.00
  • Środa: 11.00-15.00, 16.00-20.00
  • Czwartek: 08.00 - 13.00
  • Piątek : 8.00 - 13.00, 14.00- 17.00
  • Sobota: 8.00 - 13.00

Adresy Wydziałów ds. migracji we wszystkich rejonach obwodów Grodzieńskiego i Brzeskiego są podane na poniższych stronach internetowych:

https://grodno.mvd.gov.by/ru/page/upravlenie-po-grazhdanstvu-i-migracii

https://brest.mvd.gov.by/ru/page/struktura/upravlenie-po-grazhdanstvu-i-migracii

18. Przeczytać bardziej szczegółowo o regułach wjazdu można na stronie „Bezwizowy wjazd. Pytania i odpowiedzi”