ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 55-33-33
+375 (152) 555-755
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)


ООО "Зет" г. Гродно
ул. Калючинская, 21-208

УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
07.05.2024

Начат прием заявок и документов на поездку в Венгрию на термальные источники Хайдусобосло с возможностью открытия визы!

02.05.2024
Открытие визы при поездке в Польшу!
01.05.2024
Поездка на отдых на польскую Балтику с открытием визы Шенген. 
29.01.2024
Имеются свободные места на поездку в Венгрию на термальный курорт Хайдусобосло!
10.01.2024
Возможно открытие польской визы Шенген для граждан республики Беларусь из Гродненской области при поездке 06.04-11.04.2024 г.!!! 

Bezwizowy wjazd na Białoruś. Pytania i odpowiedzi

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

Pytanie: Co to jest pozwolenie na wjazd na teren ruchu bezwizowego „Brest – Grodno” w Republice Białoruś?

Odpowiedź: Jest to „Dokument uprawniający do zwiedzania”, który umożliwia zwiedzanie strefy ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno”. Gwarantuje turyście wjazd bez wizy na ten teren i korzystanie z zarezerwowanych usług turystycznych. Usługi turystyczne należy zarezerwować w biurze podróży, które też wystawi dokument umożliwiający wjazd.

W przypadku przybycia na Białoruś przez lotnisko „Mińsk” nie ma potrzeby w zwracaniu się do biura podróży. Wystarczy nabyć bilet na samolot w obie strony i to umożliwia podróżowanie po całym terenie Białorusi bez ograniczeń w ciągu 30 dni.

Pytanie: Kto wystawia ten dokument?

Odpowiedź: Certyfikowany operator turystyczny - biuro podróży, które organizuje wycieczkę i posiada certyfikat uprawniający do świadczenia tego typu usług.

Pytanie: Czy powyższe pozwolenie na wjazd jest płatne?

Odpowiedź: Należy opłacić koszta usług turystycznych, zawierające też koszt załatwienia bezwizowego wjazdu. Ceny tych usług każde biuro podróży określa niezależnie.

Pytanie: Co jest potrzebne do załatwienia danego dokumentu?

Odpowiedź: Należy złożyć wniosek w biurze podróży, wskazując własne dane osobowe, zarezerwować potrzebne usługi turystyczne i omówić warunki płatności. Następnie biuro podróży kieruje do Straży Granicznej odpowiednią informację, a do zamawiającego wjazd – Dokument do okazania na przejściu granicznym. Taki wniosek można złożyć na przykład w naszej firmie na stronach: w języku rosyjskim, angielskim lub polskim. W celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek jest pożądane dołączenie do wniosku kopii strony paszportu, zawierającej zdjęcie.

Pytanie: Jak długo trwa załatwienie wjazdu na terytorium bezwizowego pobytu „Brześć – Grodno” w Republice Białoruś?

Odpowiedź: Po załatwieniu z klientem wszystkich formalności, związanych z organizacją wjazdu, biuro podróży przekazuje Straży Granicznej dane dotyczące wjeżdżających turystów. Turysta może wjeżdżać na przejście graniczne po upływie 24 godz. od momentu otrzymania przez Straż Graniczną jego danych osobowych.

Pytanie: Czy turysta musi czekać na odpowiedni dokument od firmy turystycznej czy może od razu jechać na przejście graniczne?

Odpowiedź: Dokument musi być otrzymany pocztą elektroniczną i wydrukowany na papierze. Jego należy okazać przed funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Pytanie: Czy trzeba zachować Dokument – zezwolenie na wjazd, wystawiony przez biuro podróży przy powrocie z Białorusi?

Odpowiedź: Obowiązkowo. Dokument należy mieć przy sobie w okresie całej podróży i okazywać go na żądanie uprawnionego organu kontroli. W wypadku utraty Dokumentu można wydrukować go ponownie lub zwrócić się do biura podróży, by operator turystyczny wystawił jego duplikat.

Pytanie: Co można zwiedzać w czasie podróży? 

Odpowiedź: Obszar w granicach ruchu bezwizowego. Strefę przygraniczną można zwiedzać tylko na podstawie specjalnej przepustki.

Pytanie: Obywatele jakich krajów mogą wjeżdżać bez wizy?

Odpowiedź: Obywatele 73 krajów świata zgodnie z wykazem. Wjazd jest możliwy wyłącznie ze strony Polski i Litwy przez określone przejścia graniczne i przez porty lotnicze miast Grodno i Brześć. 

Pytanie: Czy Dokument uprawniający do zwiedzania terenu Białorusi bez wizy daję 100% gwarancję wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Podobnie zasadzie wjazdu do krajów strefy Schengen, ostateczna decyzja o wjeździe tej czy innej osoby do Republiki Białoruś należy do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Decyzja ta nie zależy czy turysta wjeżdża na podstawie wizy, czy na podstawie Dokumentu, uprawniającego do bezwizowego pobytu na terenie Republiki Białoruś.  

Pytanie: Czy jest określony minimalny okres ważności paszportu przy załatwieniu bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 30 Ustawy Republiki Białoruś nr 105-3 z dn. 4.01.2010 r. „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium Republiki Białoruś” paszport musi być ważny nie mniej niż 90 dni przed przewidywanym wyjazdem cudzoziemca z Republiki Białoruś.

Pytanie: Jakie jeszcze przyczyny mogą spowodować zakaz wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Wobec cudzoziemca może być zastosowany zakaz wjazdu do Republiki Białoruś, jeżeli:

 • Cudzoziemiec naruszył na przejściu granicznym zasady przekroczenia granicy państwowej RB lub przepisy celne. Zakaz obowiązuje do usunięcia naruszenia.
 • Cudzoziemiec jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Republice Białoruś lub innym państwie za popełnienie przestępstwa, jeżeli Kodeks Karny Republiki Białoruś kwalifikuje popełniony przez cudzoziemca czyn, jako przestępstwo i jeżeli kara nie została odbyta lub anulowana.
 • Cudzoziemiec podczas pobytu w Republice Białoruś został skazany w trybie administracyjnym na karę grzywny i nie uiścił jej w terminie, określonym ustawowo w Republice Białoruś.
 • Cudzoziemiec nie jest w stanie okazać środki płatnicze, niezbędne do pokrycia kosztów jego pobytu w Republice Białoruś oraz wyjazdu z jej terenu lub nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania w trybie i kwocie ustalonej przez Radę Ministrów RB.
 • Pobyt cudzoziemca w Republice Białoruś jest sprzeczny z interesem bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś, zagraża porządkowi publicznemu, zdrowiu, moralności, prawom i wolności obywateli Republiki Białorusi i innych osób.
 • Cudzoziemiec znajduje się na liście osób, których wjazd do Republiki Białoruś jest zakazany lub niepożądany.

Pełną listę ograniczeń, dotyczących wjazdu można znaleźć w art. 30 Ustawy RB RB nr 105-3 "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Pytanie: W jakim celu można wjechać na podstawie Dokumentu, uprawniającego do bezwizowego wjazdu?

Odpowiedź: Dokument daje prawo wjechać w celu turystycznym. Jeśli jedzie się w innym celu, to należy otrzymać wizę. Wyjątek może stanowić kierowca autokaru, który przewozi turystów, wjeżdżających bez wizy do zwiedzania strefy ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno”. Wykonuje on swoje obowiązki służbowe, ale w tym wypadku wizy nie potrzebuje.

Pytanie: Jeżeli cel wjazdu – turystyka, czy obowiązkowo zamawiać usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wjazd jest uważany za turystyczny, jeżeli zamówione są co najmniej dwie usługi turystyczne.

Pytanie: Jeśli wjeżdżający ma znajomych i nie potrzebuje wyżywienia i zamieszkania, czy musi obowiązkowo rezerwować usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wyżywienie i zamieszkanie nie obowiązują, jako usługi turystyczne. Wjeżdżający może zamieszkać u znajomych, rezerwując przy tym dwie inne usługi.

Pytanie: Jakie to mogą być usługi?

Odpowiedź: Różne, od zwiedzania muzeów do załatwienia noclegów i wyżywienia.

Pytanie: Proszę uściślić, czy konieczna jest rezerwacja noclegów przez biuro turystyczne, czy też można zarezerwować noclegi niezależnie, na przykład przez booking.com? 

Odpowiedź: Nie ma konieczności rezerwować te usługi przez biuro. Można tę sprawę załatwiać we własnym zakresie. Ale w tym wypadku należy zarezerwować w biurze podróży minimum dwie inne usługi turystyczne. Jakie to będą usługi – turysta ustala bezpośrednio z biurem.

Pytanie: Na ile dni można przyjechać?

Odpowiedź: Do 15 dni, ale można też i na jeden dzień bez noclegu. Ilość dni pobytu ustala się z biurem – organizatorem wycieczki i podaje się w dokumentach.

Pytanie: Jeżeli Dokument zezwala na wjazd na 15 dni, czy może turysta wjechać na podstawie tegoż Dokumentu dwa razy?

Odpowiedź: Nie. Na podstawie jednego Dokumentu wystawionego przez biuro, można wjechać tylko jeden raz.

Pytanie: Czy można dostać od razu kilka takich Dokumentów wjazdowych i jak długo można przebywać na Białorusi?

Odpowiedź: Nie ma specjalnych reguł zabraniających lub ograniczających ilość Dokumentów umożliwiających bezwizowy wjazd w celu turystycznym. Jedynie celą wizyty powinna być turystyka, a przy każdej takiej wizycie termin pobytu nie powinien przekraczać 15 dni. Istnieje Regulamin, który określa, że obcokrajowiec może przebywać na terenie Białorusi do 90 dni w ciągu roku bez otrzymania pozwolenia na pobyt tymczasowy.

Pytanie: Co można zwiedzić bez wizy?

Odpowiedź: Teren zwiedzania zależy od sposobu przyjazdu na Białoruś: 

 • W przypadku przybycia przez Narodowy Port Lotniczy „Mińsk”  można podróżować po całym terenie Białorusi w ciągu 30 dni kalendarzowych
   
 • Podczas wizyty turyści indywidualni mogą zwiedzać w strefie ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno”:
  • Grodzieński obwód:
   • Miasto Grodno;
   • Grodzieński rejon;
   • Brzostowicki rejon;
   • Wołkowyski rejon;
   • Świsłocki rejon;
   • Szczuczyński rejon;
   • Lidzki rejon;
   • Woronowski rejon.
  • Brzeski obwód:
   • Miasto Brześć;
   • Brzeski rejon;
   • Żabinkowski rejon;
   • Pużański rejon; 
   • Kamieniecki rejon. 
  • Podczas wizyty w ramach zorganizowanej grupy turystów i podążania trasą turystyczną można zwiedzać:
  • Cały teren Grodzieńskiego obwodu;
  • Cały teren Brzeskiego obwodu.
    

Pytanie: Czy na drogach jest zaznaczona strefa ruchu bezwizowego?

Odpowiedź: Przy zakończeniu strefy bezwizowej na głównych drogach są zainstalowane znaki ostrzegawcze, informujące o zakończeniu strefy ruchu bezwizowego. Podróżowanie poza strefą bezwizową jest zabronione.

Pytanie: Przez jakie punkty graniczne można wjechać w ramach ruchu bezwizowego? 

Odpowiedź: Można wjeżdżać przez dowolny z poniższych punktów kontroli granicznej:

 • Drogowe punkty kontroli granicznej:
  • Bruzgi / Kuźnica Białostocka (Polska);
  • Priwałka / Rajgardas (Litwa);
  • Brzostowica / Bobrowniki (Polska);
  • Bieniakonie / Salcininkai (Litwa);
  • Brześć / Terespol (Polska);
  • Domaczewo / Słowatycze (Polska);
  • Pesczatka / Połowce (Polska).
 • Uproszczone punkty kontroli granicznej:
  • Lesnaja / Rudawka (Polska) - sezonowy, dla pieszych, wodny;
  • Priwałka / Švendubrė (Литва) - sezonowy, wodny;
  • Pererów / Białowież (Polska) – czynny przez cały rok, dla pieszych.
 • Kolejowe punkty kontroli granicznej:
  • Brześć / Terespol (Polska);
  • Grodno / Kuźnica Białostocka (Polska);
 • Punkty kontroli granicznej na lotnisku:
  • port lotniczy "Brześć";
  • port lotniczy "Grodno".  

Pytanie: Jak działają wymienione wyżej przejścia graniczne? 

Odpowiedź: Przejścia „Lesnaja” / „Rudawka” i „Priwałka” / „Szwendubre” – to przejścia rzeczne, które są czynne w okresie od 1 maja do 30 września. Punkt uproszczonego ruchu granicznego „Piererow” / „Białowież” jest przejściem dla pieszych, czynnym w ciągu całego roku o określonych godzinach. Wszystkie drogowe przejścia graniczne są czynne całodobowo i codziennie, natomiast godziny pracy przejść kolejowych są dostosowane do rozkładu jazdy pociągów. 

Pytanie: Czy można wjechać przez przejście z Polski, a powrócić przez przejście do Litwy i odwrotnie?

Odpowiedź: To jest możliwe. Można np. wjechać do Grodna z Polski, przebywać kilka dni w Grodnie, a następnie wyjechać przez granicę z Litwą. 

Pytanie: Czy jest wymóg przekraczania granicy w określonym punkcie kontroli granicznej? 

Odpowiedź: Można przekroczyć granicę w dowolnym z powyższych punktów kontrolnych. Przy sporządzeniu dokumentów nie trzeba podawać punktu kontrolnego, a zatem droga ruchu określa się niezależnie.

Pytanie: Czy można w ramach ruchu bezwizowego przyjechać do Grodna lub Brześcia pociągiem?

Odpowiedź: Jest to możliwe. Nowe regulacje w sprawie ruchu bezwizowego dopuszczają wjazd do Grodna i Brześcia przez przejścia graniczne kolejowe.

Pytanie:  Czy z Warszawy, Białegostoku czy Wilna można jechać każdym autobusem?

Odpowiedź: Można przyjechać dowolnym autobusem, który kursuje przez wymienione wyżej przejścia graniczne.

Pytanie: Czy trzeba wypełniać kartę migracyjną?

Odpowiedź: Nie. Od marca 2018 r. przy zwiedzaniu Republiki Białoruś karta migracyjna została anulowana.

Pytanie: Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, który przekracza granicę z Białorusią, musi być obecny właściciel tegoż samochodu? Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, podróżującym po terenie Republiki Białoruś, jest konieczna obecność jego właściciela? Czy prowadzenie pojazdu przez obcą osobę wymaga notarialnego upoważnienia ze strony właściciela samochodu?

Odpowiedź: Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś i podróżowaniu po jej terenie samochodem obecność właściciela pojazdu nie jest konieczna. Nie potrzebne jest także notarialne upoważnienie wypisane przez formalnego właściciela pojazdu. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że służba celna ma prawo zatrzymać wjeżdżające auto do kontroli w celu ustalenia czy nie znajduje się ono w bazie kradzionych. Z reguły największe zainteresowanie wywołują drogie i nowe pojazdy, wjeżdżające bez właściciela lub auta, których właściciel niedawno zmienił się.

Pytanie: Czy jest wymóg zameldowania się w służbie migracyjnej?

Odpowiedź: Dla cudzoziemców przebywających na terenie Republiki Białoruś dłużej niż 5 dni, za wyjątkiem niedzieli, świąt państwowych i innych, ustanowionych i ogłoszonych przez Prezydenta RB, jako dni wolne od pracy, aktualny jest obowiązek zameldowania się w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. W celu zameldowania można zgłosić się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych. W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium lub innym ośrodku uzdrowiskowym czy gospodarstwie agroturystycznym zameldowania dokonuje administracja właściwego ośrodka. Dla obywateli Litwy, Łotwy i Estonii termin pobytu na Białorusi bez zameldowania wynosi 30 dni. 

Pytanie: Jaką kwotą pieniędzy powinien dysponować cudzoziemiec na każdy dzień pobytu na terenie Republiki Białoruś?

Odpowiedź: W myśl „Regulaminu pobytu obywateli obcych państw i osób bez obywatelstwa na terenie Republiki Białoruś” obcokrajowiec musi posiadać sumę,  ekwiwalentną 2 stawkom bazowym (na dzień 01.01.2019 ta suma wynosi około 23 EUR na każdy dzień podróży).

Pytanie: Jakie dokumenty poza paszportem i Dokumentem uprawniającym cudzoziemca do zwiedzania strefy ruchu bezwizowego są potrzebne przy wjeździe do RB?

Odpowiedź: Każdy podróżny chcący skorzystać z ruchu bezwizowego powinien posiadać ubezpieczenie podróżne. Polisę można wykupić w firmie ubezpieczeniowej w kraju lub w firmie ubezpieczeniowej w punkcie kontroli granicznej. W przypadku podróżowania autem należy wykupić dodatkowo ubezpieczenie „Zielona karta”.

Pytanie: Czy na Białorusi drogi są płatne?

Odpowiedź: Niektóre drogi na Białorusi są płatne i opłaca się je poprzez system BelToll. Przy wjeździe do Grodna przez przejście „Kuźnica” / „Bruzgi” droga od przejścia granicznego przez wieś Korobczyce do miasta jest bezpłatna. Uwaga! Odcinek drogi M-6 od wsi Strubka do wsi Kopciówka jest płatny!!! Przed podróżą autem należy obowiązkowo zaplanować trasę przejazdu i sprawdzić czy przechodzi ona po drogach płatnych.

Pytanie: Proszę podać, po jakich bezpłatnych drogach można dojechać do Grodna autem w trybie bezwizowym?

Odpowiedź: Ze strony Litwy drogą P-42: Przejście graniczne „Priwałka” – Kryniczne – Hoża – Zaryca – Grodno. Ze strony Polski: Przejście graniczne „Bruzgi” – zjazd z trasy M-6 około wsi Bruzgi – Korobczyce – Grodno. 

Pytanie: Czy można zabrać ze sobą psa czy kota?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białoruś, zwierzęta domowe, w tym przeznaczone do polowania, sportu i turystyki, mogą być czasowo przywiezione na terytorium Unii Celnej przez osoby fizyczne z obcych krajów na okres czasowego pobytu bez uiszczania opłat celnych i podatków. Przywóz psów i kotów na terytorium Republiki Białoruś jest dopuszczony do użytku prywatnego w ilości nie więcej dwóch sztuk. 

Osoba fizyczna przewożąca swoje zwierzę podlegające kontroli weterynaryjnej, a zatem też odprawie celnej, ma kierować się przez "czerwony" korytarz, (jeśli istnieje układ techniczny podwójnego korytarza) oraz wypełnić 2 egzemplarze deklaracji celnej obowiązującej pasażerów. Jeden egzemplarz deklaracji pozostaje w gestii służby celnej, a drugi - w rękach pasażera. 

Wprowadzenie zwierząt na teren Białorusi jest dozwolony tylko pod warunkiem okazania odpowiednich certyfikatów weterynaryjnych i sanitarnych. Przede wszystkim, zaświadczenia o badaniu weterynaryjnym, poświadczonym przez miejscowy zakład weterynarii nie dłużej niż 5 dni przed wyjazdem. Ponadto należy okazać dokumenty, które potwierdzają, że zwierzę otrzymało wszystkie szczepienia potrzebne do podróży za granicą. Listę szczepień należy uzyskać w miejscowych klinikach weterynaryjnych. Szczepienia muszą być wykonane nie później niż 2 tygodnie przed wyjazdem.

Pytanie: Czy termin działania Ukazu jest ograniczony?

Odpowiedź: Okres ważności Ukazu odnośnie ruchu bezwizowego cudzoziemców nie jest ograniczony.

Dodatkowa informacja umieszczona jest na stronie… 
W wypadku powstania pytań, prosimy pisać na nasz adres elektroniczny…